شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سر عشق 02:00
سروش سحر 02:30
ترتیل قران 04:00
پارسایان 05:00
یادمان نرود 05:15
آوای کتاب 05:30
صدای روستا 06:05
صبح اترک(زنده) 07:00
خبرسراسری 08:00
حرف حساب 08:35
خبر استانی 09:00
کودکانه 09:15
هفت خوان 09:30
خونمون 10:00
حباب 11:00
خبر استانی 12:00
بر آستان نیاز 12:10
شجره طیبه 13:00
در مسیر پیشرفت 13:30
خبر سراسری 14:00
خبر استانی 16:00
شاهکار ادبی 16:15
صدای روستا 16:30
قبول باشه 19:00
ترنم شبانه زنده 22:00