شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
ترنم شبانه 02:00
بوستان حکمت 03:00
در حریم نور 03:30
اذان صبح 04:23
در مسیر تاریخ 05:30
سرود جمهوری 06:01
صدای روستا 06:05
قند و عسل 06:30
صبح اترک - پخش زنده 07:01
خبرسراسری 08:00
حرف حساب زنده 08:35
خبر استانی 09:00
جزر و مد 09:15
هفت خوان 09:30
خونه مون 10:00
موج ورزش 11:00
نیایش و اذان ظهر 11:27
خبراستانی 12:01
اقتصاد و توسعه 12:30
بازتاب 13:00
خبر سراسری 14:00
ترنم 15:00
گین و گیندز 16:00
ضربان جوان زنده 17:00
نیایش و اذان مغرب 17:23
شکر پنیر 18:00
دنگ کرمانجی 19:10
صدای روستا 20:30
خبر سراسری 21:00
حرف حساب 21:35
ترنم شبانه (زنده) 22:00
نمایش هفته 23:30