شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای روستا (تکرار) 06:05
صبح اترک 07:00
صبح اترک 07:00
خبر سراسری 08:00
آوای سلامت 08:40
خبر استانی 09:00
پیام اترک 09:10
کودکانه 09:15
حرف حساب 09:30
بر آستان نیاز 11:00
از دین می پرسم 11:45
خبر استانی 12:00
پرسمان 13:00
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
خبر استانی 16:00
صدای روستا 17:00
لحظه های اجابت 17:30
پیام اترک 18:00
دنگ کرمانجی 19:00