شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
ترنم شبانه 02:00
بوستان حکمت 03:00
در حریم نور 03:30
اذان صبح 04:20
یادمان نرود 04:50
افق روشن 05:00
در مسیر تاریخ 05:30
سرود جمهوری 06:01
صدای روستا 06:05
قند و عسل 06:30
صبح اترک - پخش زنده 07:01
خبرسراسری 08:00
حرف حساب زنده 08:35
خبر استانی 09:00
کودکانه 09:15
ثانیه ها 09:30
خونه مون 10:00
ضربان 11:00
خبراستانی 12:01
نیایش و اذان ظهر 12:45
کتاب زندگی ( تفسیر قرآن ) 13:00
در مسیر پیشرفت 13:30
خبر سراسری 14:00
ترنم 15:00
گین و گیندز 16:00
موج ورزش 17:00
چهره ها 17:30
شکر پنیر 18:00
خبر استانی 19:00
دنگ کرمانجی 19:10
نیایش و اذان مغرب 19:54
صدای روستا 20:30
خبر سراسری 21:00
حرف حساب 21:35
ترنم شبانه (زنده) 22:00