شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
از دین می پرسم 00:00
یادمان نرود 03:45
طراوت شکوفه ها 04:00
در حریم نور 04:45
سرود جمهوری 06:01
آوای کتاب 06:05
چکاوک 06:45
قندوعسل 07:00
خبرسراسری 08:00
لبخند ایرانی 08:35
بهار بارون(زنده) 10:00
هفت خوان 11:30
برآستان نیاز 12:15
ایران را برگردانیم 13:00
مستند 13:30
خبر سراسری 14:00
آبنبات زنجی 15:50
ضربان 17:00
بهاری شو 17:30
شکر پنیر 18:00
خبر استانی 19:00
لحظه های اجابت 19:10
صدای روستا 19:35
شکر پنیر 20:00
خبر سراسری 21:00