شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
بانگ نای 03:00
در مسیر تاریخ 03:30
در حریم نور 03:50
کوچه باغ معرفت 05:10
بوستان حکمت 05:30
صدای روستا 06:05
ژله 06:30
صبح اترک(زنده) 07:00
خبرسراسری 08:00
حرف حساب 08:35
کودکانه 09:15
هفت خوان 09:30
خونمون 10:00
بر آستان نیاز 11:00
خبر استانی 12:00
چکامه 12:15
تلنگر 12:30
گلچین خطبه ها 13:00
اقتصاد پایدار 13:30
خبر سراسری 14:00
ترنم شبانه 15:00
خبر استانی 16:00
ضربان 16:15
صدای روستا 17:00
دنگ کرمانجی 19:00
لحظه های اجابت 20:00
ایشق گجه له 21:00
ترنم شبانه زنده 22:00
ایران 626 23:00
نمایش 23:30