شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترنم 01:00
تصویر موسیقی محلی 01:45
درختان کهنسال 01:50
سریال 02:22
اقلیم استان 03:10
اذان صبح 04:20
حدیث سرو 04:27
حیات خانه ما 05:05
مستند 06:05
سلام آبادی(بازپخش) 07:00
صبح اترک (زنده) 07:30
خنده بازار 08:35
مزگین 09:00
رصد(باز پخش) 09:10
اقلیم 09:20
خ انقلاب پلاک40 (بازپخش) 10:00
پیام بازرگانی 10:50
اخبار 11:00
پیام بازرگانی 11:15
سریال (بازپخش) 11:20
قاب ازاد 12:05
یاد یاران 12:10
حدیث کسا 12:20
نیایش و اذان ظهر 12:45
تکرار برنامه شبانه 13:00
فیلم سینمایی 14:15
سرود کودک یا موسیقی شاد 15:50
رنگین کمون 16:00
یادگیری برتر 16:30
سریال 17:05
کولاک(جوان) 18:00
تب و تاب 18:40
مستند 19:15
نیایش و اذان مغرب 19:54
اخبار 20:00
شبهای اترک(زنده) 20:45
کسب و کار 21:40
ترنم شبانه (زنده) 22:05
فیلم سینمایی 23:30