این برنامه هر هفته دوشنبه ها با حضور مسئولین ادارات کل و دستگاههای استانی و در صورت نیاز مسئولین شهرستانی وکارشناسان حوزه مربوطه مسائل جاری استان را بررسی می کند وبویژه خواسته هاو دغدغه های مردم را در...