قربانی کردن نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی ها و جلو ه ای از ایثار مال و جان در راه محبوب واقعی و رضای خداست.