مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های سیما ی شبکه اترک چیست؟
a.b.c.d.
% آرا
0% 0 عالی
50% 1 خوب
0% 0 متوسط
50% 1 ضعیف

کل آرا: 2