ارتباط با مرکز

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:05831162111-05831162113
پيامك:30000662
واحد سيما
پيامك:30000664
تلفن: 05831162410
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: 05831162235
05831162606
واحد خبر
تلفن:05831162515-05831162510
پیامک: 30000665
واحد سايت
 ,info[at]bojnourd.irib.ir
تلفن مركزي (تلفنخانه)
05831162000
05831162020
 
آدرس مرکز
صداوسیمای مرکز
کدپستی: 9417813891  صندوق پستی  1548