تولید ملی

اثر نشان می دهد که بارکد تولید ملی با کار کردن و تلاش کامل شده و معنا پیدا می کند