ایستگاه فرستنده دیجیتال صداوسیما در قره چشمه فاروج، به طور رسمی بهره برداری شد.
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد