Skip to Content

حضور رئیس مرکز سیمای استان ها در صدا و سیمای خراسان شمالی

شناسه : 354781458

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید عباس فاطمی نویسی رئیس مرکز سیمای استان ها دیروز در سفر خود به خراسان شمالی از  صدا و سیما مرکز استان بازدید نمود و در جلسه شورای مدیران حضور یافت.