Skip to Content

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان شمالی و اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان در باکو تفاهم نامه مشترک امضا کردند .

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان شمالی و اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان در باکو تفاهم نامه مشترک امضا کردند .

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان شمالی و اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان در باکو تفاهم نامه مشترک امضا کردند .

 

بر اساس این تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی صادرات و واردات /سرمایه گذاری مشترک/ برگزاری نمایشگاه  های بین المللی و اعزام و پذیرش هیات دوطرف /همکاری خواهند کرد .هیات تجاری بازاریابی خراسان شمالی در چهار روز حضور خود در آذربایجان ضمن ارائه توانمندیهای خود با تجار و بازرگانان بخش های دولتی و خصوصی جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف دیدار کردند.

در پایان سفر چهارروزه هیات بازرگانی خراسان شمالی به جمهوری آذربایجان تفاهم نامه همکاری میان رؤسای اتاق بازرگانی خراسان شمالی و جمهوری آذربایجان منعقد شد .

منبع : واحد مرکزی خبر