احمد علی بهین

 

احمد علی بهین

-شروع فعاليت از دوران مدرسه و دبيرستان

- فرا گرفتن جدي رديف هاي آوازي از راديو  و صفحات قديم

-همکاري با ارکستر هاي بجنورد از جمله مرحوم آقايان " خمّر " و "محمود باغبان" در حدود سال هاي 46 و 45

- استخدام و انتقال به تهران و عضو گروه موسيقي دانشکده بانک

- اجراهاي صحنه اي مختلف در سال هاي دانشجويي

-شرکت افتخاري در کنسرت گروه آواي فاخته در بجنورد

-همکاري با صدا و سيماي خراسان شمالي

-ضبط آثار موسيقي محلي