ارتش یک سرمایه ،ذخیره و اندوخته برای این ملت است

ارتش یک سرمایه ،ذخیره و اندوخته برای این ملت است