سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

از خاک تا کیمیا؛گندم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از خاک تا کیمیا؛گندم

کشوری:

سطح کشت آبی: ۱۹۵۶ هزار هکتار
سطح کشت دیم: ۴۰۳۷ هزار هکتار
کل کشت: ۵۹۹۳ هزار هکتار

** تولید گندم آبی: ۸۳۶۹ هزار تن
تولید گندم دیم: ۵۱۷۱ هزار تن
کل تولید: ۱۳۵۴۰ هزار تن

* عملکرد گندم آبی: ۴۲۷۸ کیلوگرم در هکتار
عملکرد گندم دیم: ۱۲۸۱ کیلو گرم در هکتار
عملکرد کل: ۲۲۵۹ کیوگرم در هکتار

استان:

سطح زیر کشت آبی: 47 هزار و 500 هکتار

سطح زیر کشت دیم: 98 هزار هکتار

تولید:

آبی: 148 هزار و 65 تن

دیم: 117 هزار و 635 تن

 

خراسان شمالی در تولید رتبه 16 و در سطح زیر کشت رتبه 18 را داراست

صادرات ارد: اولویت تامین مصرف داخلی استان است