Skip to Content

الزامات عملیاتی شعارسال / محمدرحیم نوروزیان

الزامات عملیاتی شعارسال / محمدرحیم نوروزیان

الزامات عملیاتی شعارسال / محمدرحیم نوروزیان

تغییرفصول نشانه وآیتی است برای ماکه به قدرت وعظمت خداوند بیشتر توجه کنیم ومتاثرازاین تحول درمسیرقرب الی الله تکامل وتحول درونی خویش رامدیریت کنیم ،

 

چه زیبا سروده است مولوی
این بهارنو زبعد برگ ریز هست برهان بروجودرستخیز
امیدواریم در این سال نو خداوند متعال به همه ماتوفیق دهدتاهم آهنگ باطبیعت متحول وسبزوخرم شویم.
به رسم وسنت حسنه برپاشده ازبرکت انقلاب اسلامی دراولین روز نوروز، مقام معظم رهبری ضمن نام گذاری سال، فرمایشاتی مهم وراهبردی ایراد می فرمایند که دیروزهم توفیق بهره مندی ازاین فرمایشات راداشتیم.
برای آنکه این راهبردها وراهکارها مورد توجه وعمل جدی قرارگیرد و در کشاکش بازی های سیاسی موردغفلت یاسوء استفاده قرارنگیرد، به نظرنگارنده باید دلسوزان، رسانه ها واصحاب فکر و اندیشه بدان پرداخته وبا تطبیق موارد برشرایط ،کمک نمایند تاهم تبیین درست، منصفانه و مناسب انجام گیرد و هم زمینه عملیاتی واجرایی برای آن فراهم آید به این بهانه و ازباب گشودن این مبحث درسال جدید ، چند نکته راتقدیم می دارم

.1فرمایشات مقام معظم رهبری بانگاهی کلان و مبتنی برمنافع ملی و بارویکردحاکمیت اسلام والگوسازی نظام اسلامی است وهرگونه چارچوب سازی جناحی وسیاسی به قصد بهره برداری جریانی ازآن ظلم برهبری ونظام اسلامی وحاشیه سازی برای شعار راهبردی سال است. لذاهمه جناح های سیاسی باید خود رابااین شاخص هاتطبیق داده وبه هرمیزان که ازاین راهبردهاعقب تریاجلوترهستندحرکت خودراتنظیم نمایند.نشان به این نشان که درجریان سخنرانی دیروزشاهد شعار انحرافی عده محدودی بودیم که باتوصیه معظم له به همکاری وهمراهی ،جلو این حرکت انحرافی بسته شدکه امیدواریم هرگز درسال جدید شاهدچنین سوءاستفاده های غیراخلاقی سیاسی نباشیم.

.2بی شک برنامه ریزان مدیران ومسئولان درهمه قواونهادهای کشوربویژه دولتمردان مخاطب اصلی آن سخنان هستند اما آحادمردم نباید فراموش نمایند که عمل واجرای اقتصاد مقاومتی مستلزم باور عمومی فرهنگ سازی و پرهیز ازهرگونه ریخت وپاش واسراف وتبذیراست.ازاین روهمه مسئولان بویژه متولیان فرهنگی ،خطبا وائمه محترم جمعه، رسانه ملی وسایراصحاب فکر،بیان وقلم، لازم است توجه خاص نمایند که اولا سیره وروش خود رامنطبق بر اقتصاد مقاومتی کرده وازبی مبالاتی در خرج ازکیسه بیت المال وحتی جیب خودشان ،حساس باشند ودرثانی مراقب باشند تا تکرار و مطالبه یکطرفه مبحث اقتصاد مقاومتی، بدون تعریف وایفای نقشی برای خودشان ، باعث واکنش های منفی وسرخوردگی نگردد.

. 3یکی ازارکان عمل وانجام اقتصادمقاومتی حمایت ازتولیدات داخلی است که خودمستلزم اراده واقدام دوسویه ازجانب تولیدکنندگان ومردم است ، بایستی تولیدکننده داخلی توجه به کیفیت کالا وسلایق مشتریان واحترام به آنهارا ازاصول کارخوددانسته وبدان پایبندباشد ومصرف کنندگان یاهمان مردم هم باترجیح تولیدات داخل حمایت لازم راازآن بعمل آورند و این قدر مجذوب مارکها ونشان های خارجی نباشند . البته نقش مسئولان امور اقتصادی کشورنیزدراین بین حمایت ازحقوق دوطرف قضیه می باشد.

.4مسئولان ومدیران استانی نیز بدانندکه زمینه ومقدمه عمل وانجام اقتصاد مقاومتی درکشور ، واگذاری فعالیتهای اقتصادی وبرخی مراکزدولتی به مردم وحمایت از سازمان های مردم نهاد است وصدالبته درسال جدید میزان توجه به این مواردنیزمبنای ارزشیابی عملکرد آنان دراین استان خواهدبود.
5 .
کلام آخراینکه ، آیینه تمام نمای عمل وانجام اقتصاد مقاومتی ، برنامه ها ورویکردهای دولت است که بویژه درلایحه بودجه وبرنامه 5ساله توسعه قابل بررسی است لهذا هرچندحق نقدونظردرکشوربرای همگان محفوظ است لیکن تحلیل وبررسی مسایل پیچیده اقتصادی وارزیابی اقدامات دولت درسال 95 درخصوص اقتصادمقاومتی بااطلاع واشراف براین برنامه ها قابل انجام ومنطقی است ، ازاین روصرفا باجهت گیری های خاص سیاسی وبدون اشراف واطلاع دقیق برمسائل اقتصادی وآماروارقام درست ، و تلاش برای فضاسازی وصرفا بدهکارجلوه دادن دولت ناهمسوی سیاسی ،یاتخریب این دولت ، نه تنها کمکی به موضوع نخواهدکرد که باحتمال زیاد ازدوحال خارج نخواهد بود: یاموجب تضعیف وازبین بردن سرمایه اجتماعی واعتمادعمومی درکشور خواهدشد که دودآن به چشم همه خواهد رفت ویا واکنش تندافکارعمومی مانندآنچه در انتخابات اخیردرتهران وازجمله مرکزاستان ما رخ داد را بدنبال خواهد داشت که صدالبته بازهم به سود تخریب کنندگان نخواهدبود.
بنابراین تحقق خواسته های مقام معظم رهبری که مطالبه واقعی مردم خداجوی ایران اسلامی است، تنها باحسن نیت ، همدلی وهمراهی، تلاش شبانه روزی وصادقانه مسئولین ، اتکال به خداوندوباور به توانمندی ملت ایران وبی اعتمادی به قدرتهای جهانی عملی خواهدشد .انشاالله که چنین باد.
*
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی 

منبع:ایرنا