سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

امام احساس حقارت ملت را به احساس عزت تبدیل کرد - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

امام احساس حقارت ملت را به احساس عزت تبدیل کرد

امام احساس حقارت ملت را به احساس عزت تبدیل کردرهبر معظم انقلاب:
تحوّل دیگری که امام ایجاد کرد، تحوّل در نگاه مردم به خودشان و به جامعه‌شان بود. ملّت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت‌پندارانه داشت؛ یعنی اینکه این ملّت بتواند بر اراده‌ی قدرتها و ابرقدرت‌ها فائق بیاید، مطلقاً به ذهن احدی خطور نمیکرد؛ نه فقط اراده‌ی قدرتهای جهانی، حتّی اراده‌ی قدرتهای داخلی، اراده‌ی فلان مسئولِ یک اداره‌ی امنیّتی یا انتظامی.

 مردم احساس حقارت میکردند، احساس توانایی نمیکردند؛ امام این را تبدیل کرد به احساس عزّت، احساس اعتماد به نفْس.