Skip to Content

اهدای حکم مدیر اداری و معاون فضای مجازی مرکز

شناسه : 350412206

اهدای حکم سرکار خانم کیانی مقدم به عنوان مدیر اداری مرکز و جناب آقای زاهد احمدی به عنوان معاون فضای مجازی، 12 دی ماه در مرکز