Skip to Content

اهمیت حضور در صحنه راهبردی فضای مجازی

 نوری قائم مقام معاونت فضای مجازی سازمان در کمیسیون فضای مجازی این جشنواره گفت: فضای مجازی در میدان راهبردی وضعیت بسیار خطرناک تری از صحنه عملیاتی آن  دارد.

وی گفت: عرصه جبهه های انقلاب اسلامی خیلی گسترده است که یکی از بخش های آن فضای مجازی است.

نوری بیان کرد : تغییر در مدل حکم رانی فضای مجازی و سایبر اصلی ترین مساله است که باید توجه ویژه ای به این مساله شود.

قائم مقام معاونت فضای مجازی سازمان  با اشاره به اینکه ارکان قدرت جدیدی در دنیا در حال شکل گیری  است اظهار کرد: بیت دیتا یک رکن قدرت است.

زندی مدیرکل فضای مجازی استان ها در کمیسیون فضای مجازی این جشنواره گفت:آثار ارسالی به دبیرخانه ؛بیانگر ظرفیت بالقوه استانهاست که اگر تقویت شوند بخشی از ضعف محتوا در فضای مجازی ایران را با بوم رنگ اقوام مختلف و لهجه های متنوع ؛بر طرف می کند.

وی گفت: از مجموع آثار بررسی شده مشخص می شود بعضی از مراکز صدا و سیما به نقطه ای از بلوغ کاری در حوزه تولید، توزیع و خدمات دهی در فضای مجازی رسیده اند که می توانند به عنوان معین معاونت های تهران برای رفع نیازهای فضای مجازی برنامه های سراسری تعیین شوند و تفاهم نامه همکاری مبادله نمایند.

مدیر کل فضای مجازی اظهار کرد:.اصلی ترین مسأله در زیست بوم رسانه های مجازی استان ها ؛ موضوع توزیع و بازنشر محتوای پیوست فضای مجازی برنامه های سیما، صدا ، خبر و حتی تولیدات مستقل معاونت مجازی است. حل این مساله از طریق تمرکز بر مدیریت توزیع محصولات ؛ با روش برندسازی سامانه ها ؛ توسط معاونین فضای مجازی استان ها میسر است.

وی گفت : پیوست فضای مجازی کلیه برنامه های تولیدی سازمان برای پخش از آنتن سیما ،صدا ،خبر ،برون مرزی و یا استان ها ؛ وقتی به نتیجه می رسد که در طراحی و برآورد برنامه لحاظ شوند . یعنی انواع گونه های متناسب فضای مجازی درون طرح گنجانده و در برآورد هزینه متناسب برای تحویل آن ها در نظر گرفته شود.