Skip to Content

اهمیت نوآوری و توجه به نیاز مخاطب در فراورده های خبری

مدیرکل اخبار استان های صداوسیما:

مدیرکل اخبار استان های صداوسیما، در کمیسیون خبر این جشنواره، ملاک عمل داوران جشنواره را در بخش خبر و گزارش های خبری، نوآوری، توجه به نیاز مخاطب، گزارشی بودن مستند، پرداخت محتوایی و شکلیِ موضوع، انسجام درونی، وحدت موضوع و کارگردانی، روانی قلم و قدرت اقناع مخاطب با استفاده از سند و تصویر عنوان کرد.

علی علوی افزود: محور کار، نباید خبرنگار بلکه باید سوژه باشد.

وی با بیان اینکه میزان نقش آفرینی میدانی خبرنگار باید به اندازه باشد افزود: استفاده از کادر ثابت و پرهیز از زوم و زوم بک های بدون هدف، بسیار مهم است.

مدیرکل اخبار استان های صداوسیما بر تهیه مستندهای تحقیقاتی و قوت ایده و تدوین و جریان سازی آنها تاکید کرد و گفت: در اخبار مکتوب هم استفاده از پیشینه خبر اهمیت دارد.

علوی افزود: در گزارش های رویداد محور در خبر و فضای مجازی، براساس مدل 360 درجه عمل کنید به عبارت دیگر تاثیر و تاثرات خبر در مجموعه های خبری و فضای مجازی بر یکدیگر را منعکس کنید و رویداد را به حال خود رها نکنید.