سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

اگر نمی توانید کار کنید از استان بروید - نمایش محتوی خبر

 

 

اگر نمی توانید کار کنید از استان بروید

استاندار خطاب به مدیران استانی؛

استاندار خراسان شمالی اینبار حرف دل مردم را زد

استاندار خراسان شمالی گفت: مدیرکل منابع طبیعی در جاجرم مستقر می‌شود و تا وضعیت رضایت دامداران برای تامین زمین نیروگاه خورشیدی مشخص نشود، حق بازگشت به مرکز استان را ندارد.

استاندار خراسان شمالی: نبود خیلی از مدیران برای مردم مفید تر است زیرا مانع رشد استان شده اند.

شما از مردم خجالت نمی کشید با این نوع کار کردن؟ شما چرا حقوق می گیرید؟