Skip to Content

بازدید دکتر دارابی از محل کمیسیون فضای مجازی

دکتر دارابی امروز از محل برگزاری جشنواره بیست و دوم که به میزبانی خراسان شمالی برگزار می گردد بازدید کرد.

معاون امور استان ها پس از بازدید از کمیسیون خبر و پزوهش از کمیسیون فضای مجازی بازدید کردند.