برندگان بانک قوامین

صادق     شمسا
مرضیه   جهان تیغ