برندگان برنامه سلام ابادی (2)

جواد قربانی
زینب پارسا