برندگان برنامه شبهای اترک3

محمد عمارلو    تازه قلعه
عبدالرضا رحیمی    بجنورد