برندگان شبهای اترک تیر 94

سهراب شجاعی
اعظم کچرانلویی