برندگان شبهای اترک تیر 94

 
رضا نودهی
سهراب شجاعی
اعظم کچرانلویی