سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک زمستان 91 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک زمستان 91

 

 

به نام خدا

 


فهرست برندگان شبهای اترک زمستان 91

 

1

نام : محمود فرامرزي نام پدر: احمدكدملي: 0820067776شماره شناسنامه: 0820067776

9390303277

20 هزار تومان

 

2

نام: آمنه مراديان-نام پدرسبحانقلي -ش ش 0820153842كدملي0820153842

9398494667

20 هزار تومان

 

3

نام: دانیال ابراهیمی- نام پدر: علی-

9155846233

20 هزار تومان

 

4

نام: بهنام عقيلي -عيسي - ‏1753478650 -‏279

9376231968

20 هزار تومان

 

5

نام: تكتم تيموري.نام بدر: محمد.شماره شناسنامه وكدملي: 0750024291

9384334962

20 هزار تومان

 

6

نام: جوادهراتي،فرزنداصغر،ش ش: 0750121432كدملي0750121432

9392383229

20 هزار تومان

 

7

نام: حسينعلي صفري ، علي اكبر ، 0759765146‎,‎11

9153853228

20 هزار تومان

 

8

نام: رحيم قرباني نام پدر:اسماعيل کد ملی: 0923894063

9382487110

20 هزار تومان

 

9

نام: رضا زارعي فرزند حيدر شماره شناسنامه 5 كد ملي 2559720017

9301270143

20 هزار تومان

 

10

نام: زهرا برات زاده فلاح نام پدر: محمد  شماره شناسنامه 1255 كد ملي0829110372

9395804053

20 هزار تومان

 

11

نام: زهرا روحاني نام پدر : محمد رضا كد ملي : 5249694764//ش ش:  82

9158897969

20 هزار تومان

 

12

نام: زهراروحاني نام پدر حسنقلي شماره ملي 068-232614-3شماره شناسنامه 60

9308770491

20 هزار تومان

 

13

نام: ساسان قياسي فرزند: محمدحسين كدملي 0054986109 شماره شناسنامه 2285

9192069686

20 هزار تومان

 

14

نام: سميه وحداني.نام پدرعلي اصغر.ش ش 6 ش ملى 0759892342

9387594855

20 هزار تومان

 

15

نام: سيدجوادحسيني قلعچه نام پدرسيدعلي اصغركدملي: 0820021350

9307512314

20 هزار تومان

 

16

نام: سيده فاطمه عفتي نام پدر: سيدعباس.شماره ملي: 7-940291-524

9369150807

20 هزار تومان

 

17

نام: عذرانجفي.حمزه.علي0كدملي0870936786شماره.شناسنامه239

9362937142

20 هزار تومان

 

18

نام: على بهروز فرزند فرهاد شماره شناسنامه 1183 كدملى0681447184

9157753911

20 هزار تومان

 

19

نام: علي صادق نيا نام پدر قربانعلي ش ش 21870 ش م 0680211683

9153847354

20 هزار تومان

 

20

نام: فاطمه ارشدي نام پدر: عزيزالله شماره ملي: 5-942145-075//شماره شناسنامه: 728

9159780310

20 هزار تومان

 

21

نام: فاطمه اسماعيل نيا نام پدر: حسين كدملي:829625410

9157780976

20 هزار تومان

 

22

نام: فاطمه رشيد نام پدر: عبداله كدملي : 0828976554شماره شناسنامه: 997

9332280498

20 هزار تومان

 

23

نام: فاطمه عقيلي فرزند مظفر شماره شناسنامه و ملي:  1741187125

9169158361

20 هزار تومان

 

24

نام: فاطمه نامدار ،نام پدر: محمدعلي،كدملى:5919640464 شماره شناسنامه: 1896

9151870240

20 هزار تومان

 

25

نام: قربانعلي روحي زاده كيكانلوفرزند محمدرحيم،ش ش 3كدملي 0759954283

9353093376

20 هزار تومان

 

26

نام: قنبرعلی آقامحمدي فرزند: علي كدملي: 759743606

9151875802

20 هزار تومان

 

27

نام: كاميار فرامرزي نام پدر: احمدكدملي: 0820438472 شماره شناسنامه: 0820438472

9378842169

20 هزار تومان

 

28

نام: محسن عطاران فرزندعلى اصغر6358762443كدملى شماره ش11396

9390612173

20 هزار تومان

 

29

نام: محمد باقري.نام پدر جعفر.كد ملي 0750040238 .شماره شناسنامه 0750040238

9395437063

20 هزار تومان

 

30

نام: محمد رضا اخلاقي استاد فاروج نام پدر: علي نقي ش ش: 1550كد ملي 9199665781

9158269645

20 هزار تومان

 

31

نام: محمدرضا باقري:  نام پدر: عيسي : شماره شناسنامه:  2939 شماره ملي0682367125

9153841102

20 هزار تومان

 

32

نام: توسلی نام پدر: علی اکبر کدملی: 0827978626

9105121058

20 هزار تومان

 

33

نام: جعفری نام پدر: اسدالله کد ملی: 5919183977

9151898895

20 هزار تومان

 

34

نام: حقیقت منش نام پدر:

9158854901

20 هزار تومان

 

35

نام: خدیجه روئین تن نام پدر: رستمعلی کدملی: 0829457399

5856243341

20 هزار تومان

 

36

رحمانی

 

20 هزار تومان

 

37

نام: طاهره  عباسی نام پدر: ابراهیم کدملی: 0630125287

5847225964

20 هزار تومان

 

38

نام: علی رحمانزاده نام پدر: محمد صادق کد ملی: 0750099291

5843254072

20 هزار تومان

 

39

نام: غلامی نام پدر: علی کد ملی: 0750091266

9397079223

20 هزار تومان

 

40

نام: فاطمه اسماعیلی نام پدر: حسین کد ملی: 0829625410

5856483269

20 هزار تومان

 

41

نام: فاطمه یزدانی نام پدر: ابراهیم کد ملی: 06706600708

5842224025

20 هزار تومان

 

42

نام: فریدی نام پدر: هوشنگ کد ملی: 0680742716

9380121664

20 هزار تومان

 

43

نام: کریمی زاده نام پدر: کریم کدملی: 0670305103

9159773518

20 هزار تومان

 

44

نام: ایزانلو نام پدر: خدابخش کدملی: 0670291730

5842259259

20 هزار تومان

 

45

نام: مرضیه وحدانی نام پدر: اصلان کد ملی: 0681981342

5842242040

20 هزار تومان

 

46

نام: یوسف نیکدل نام پدر: موسی کد ملی: 0681222484

5842753477

20 هزار تومان

 

47

نام: راحله یوسفی نام پدر: محمد کدملی: 0670142621

5842432889

20 هزار تومان

 

48

نام: جواد قدرتی نام پدر: علی کدملی: 0820212709

5856246043

20 هزار تومان

 

49

نام: مهران عابدی نام پدر: علی کدملی: 0670430102

9377855512

25هزار تومان

 

50

نام: طاهره میرزاییان نام پدر: حسن کد ملی: 0750091738

9393812871

25هزار تومان

 

51

نام: محمد كلانتري. حسن. كدملی: 0759158932 ش.ش: 6886

9157031864

30هزار تومان

 

52

نام: محمدرحيم داودي ،نام پدر رمضان ،شماره ملي 0638962382

9153725469

30هزار تومان

 

53

نام: محمدرضا باقري:  نام پدر: عيسي : شماره شناسنامه:  2939 شماره ملي0682367125

9153841102

30هزار تومان

 

54

نام: مريم قاسمي فرزند علي اكبر کدملی: 0750038012

9157883393

30هزار تومان

 

55

نام: مليحه اميدوارمقدم ،نام پدر: محمد،كدملي وشناسنامه: 6350024559

9334646337

30هزار تومان

 

56

نام: مناجلالي براتيان نام پدر: بهمن شماره شناسنامه: 1138 كدملي: 0681901551

9378134557

30هزار تومان

 

57

نام: هاجر بهادرى آرمودآقاچى .نام پدر علي حسين شماره ملي 0630077312

9359152271

30هزار تومان

 

58

نام: هادي سليماني پور،نام پدر علي .شماره شناسنامه 8 كد ملي0682085227

9158871721

30هزار تومان

 

59

نام: وهب نجارزاده نام پدرعباسعلي كدملي0759945039ش شناسنامه664

9359868665

30هزار تومان

 

60

نام: احمد علیزاده نام پدر: علیرضا کدملی:63500011317

9367934286

30هزار تومان

 

61

نام: طاهره مجیدی بازخانه نام پدر: علی اکبر کدملی: 0680210997

9382628689

قالیچه

 

62

نام: پوران عطاران ایرج نام پدر: موسی کدملی: 0638256615

9159857187

کیف چرمی

 

63

نام: علی کشتگر نام پدر: عباس کدملی: 0670708607

9151874110

کیف چرمی

 

64

نام: معصومه رفيق فرزند رضاعلي شماره شناسنامه 3111 شماره ملي0828499314

9157966680

کیف هلال احمر

 

65

نام : سيدحسن حسيني قلعچه نام پدر: سيدعلي اصغركدملي : 0829891862

9157888066

کیف هلال احمر

 

66

نام: محمد علي سالاري جاجرم نام پدر: براتعلي كد ملي: 0759165823

9151898248

کیف هلال احمر

 

67

نام: عبدا لله براتي نام پدر حسنعلي شماره ملي: 0639029582

9360698221

کیف هلال احمر

 

68

نام : شهربانو حسن پور. نام پدر: محمدرضا كدملى: 0682656933

9399508253

کیف هلال احمر

 

69

نام: فاطمه فاطمی نام پدر: حسینعلی کدملی: 0940984873

9372014423

کیف هلال احمر

 

70

نام: سيدعبدالطالب تقوي. سيدعبدالرسول. کدملی: 4250806723

9354809067

کیف هلال احمر

 

71

نام: پهنابی نام پدر: صفر کد ملی: 2161641115

9354397868

کیف هلال احمر

 

72

ام البنین قاسمی- نام پدر: رحمت الله – کدملی : 0759958106

989365398243

20 هزار تومان

 

73

نام: حسین آذری- نام پدر: موسی الرضا- ش ش: 2190

989156418739

20 هزار تومان

 

74

پویان عزتی- نام پدر: بهزاد

9159842861

20 هزار تومان

 

75

محمد برومند- نام پدر: ابراهیم-  ش ش: 0670126209

9159843531

20 هزار تومان

 

78

*****

989378134557

بسته آموزشی

 

79

*****

989157968511

بسته آموزشی

 

80

*****

989157686349

بسته آموزشی

 

81

*****

989382487110

بسته آموزشی

 

82

*****

989307079632

بسته آموزشی

 

83

*****

989151864312

بسته آموزشی

 

84

*****

989301270143

بسته آموزشی

 

85

*****

989159853811

بسته آموزشی

 

86

*****

989360698221

بسته آموزشی

 

87

*****

989169158361

بسته آموزشی

 

88

فاطمه عفتی- نام پدر: سیدعباس- کد ملی: 5249402917

989369150807

کیف سامسونت

 

89

بتول عباسی- نام پدر: جان علی- کدملی : 0639528619

989158886119

کیف سامسونت

 

90

رقیه درتومی- کد ملی: 0682555444

989159857146

کیف سامسونت

 

91

میلاد سبحانی- نام پدر: قربانعلی- کدملی: 0670438634

9331387406

کیف هلال احمر

 

92

*****

9364313387

کیف هلال احمر

 


معاون سیما                                                        مدیر روابط عمومی                                      تهیه کننده