برندگان شبهای اترک 19 خرداد

مرتضی سلیمی پور
فرشته ایمانی
احمد شاددل
زینب بنی تمینی