برندگان شبهای اترک 20خرداد

احمد شاددل
فرشته ایمانی
مرتضی سلیمی پور
 
زهره حکم آبادی