برندگان مسابقه تلاش

 

فهیمه وحید 

 

نادر سلیمانی