برندگان مسابقه کوشش(دیماه)

نام برنامه : مسابقه کوشش
  • ملیحه رمضانی
  • مریم سنگ سفیدی
  • سید محمد جواد ایزی