برندگان نسیم همدلی

صادق     شمسا
مرضیه   جهان تیغ