برندگان هفته تعاون2

آقای حسینی
آقای خدابخش زاده
خانم سلیمی