جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بهداشت محیطی در شهر بجنورد با توجه به شیوع کرونا چگونه است؟ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بهداشت محیطی در شهر بجنورد با توجه به شیوع کرونا چگونه است؟

دانلود

بهداشت محیطی در شهر بجنورد با توجه به شرایط این روزها چگونه است؟ شهرداری چه عملکردی برای ضدعفونی شهرها داشته است؟