Skip to Content

بهره برداری 10 تخت بخش اعصاب و روان اسفراین

بهره برداری 10 تخت بخش اعصاب و روان اسفراین

بهره برداری 10 تخت بخش اعصاب و روان اسفراین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی این تخت های روانپزشکی، جزء هزار تخت روانپزشکی است که در راستای اجرای طرحبهره برداری 10 تخت بخش اعصاب و روان در اسفراین تحول نظام سلامت به صورت همزمان در کشور با شعار " مراقب سلامت روان خود باشیم" به بهره برداری رسید. بخش روانپزشکی اسفراین با تغییر کاربری در فضای بیمارستان امام خمینی این شهرستان و با چهار میلیارد ریال از اعتبارات دولتی ایجاد شد. در این بخش، دو متخصص روانپزشکی مستقر شدند و در آینده نزدیک یک متخصص دیگر هم به بخش اضافه می شود. بدین ترتیب خانواده های دارای بیمار اعصاب و روان از اعزام بیماران خود به شهرهای دیگر و تحمل هزینه های بیشتر بی نیاز می شوند.

منبع : واحد مرکزی خبر