بیری

 بیری»

سَری خا راگِر و  اِفگِریا مَرخان                                              شِوین بِر  بَروه  بیری  می وبَرخان

سَری مَرخان لَه ژورو  ، وَر جییان دا        لَه دل نمّا شونَگ سا ژانییان دا

ژِنی بینه چییان هم توشی هَورا            بُروشان دانییون لَه سَر سَری خا

لَه هَو آلچِق گِرِن ، شیران دوجارهَ       سوهَ بیوهِ  شِوان ژی خائی پارهَ

دِلی شِوین لَه ناو بینهَ چییان دا               دَگَری…نائَدی یاری خا امّا

کُداچو اسمرا شیرین زمانهِ ؟                بلّور چو وَر فَگی، غََمگین شِوانهِ

دیسا لیخست وآردانی لَه سَر دل        لَه ور لیخستنهِ خَف گِر تَغافِل

بِرَه هَنگان لَه سَر شَش قَرصهَ دانی     لَه دل دا گو: سُوهَ دورهَ…نِزانی

نِزانی …گاوَشَه  اَسمَر بِوینی                          لَه بیرییا سُوَه ژیرا بِخینی

بِخینی :یارا مِن خوش بَژن وبالهَ             بِخینی: اَسمرهَ…شیرین دَلالهَ

شِوان گِه داگراندهَ می وبَرخان        سَری خا راگِر و اِفگِریا مَرخان

سَری مَرخان لَه ژورو  ، وَر جییان دا        لَه دل نَمّا شونَگ سا ژانییان دا

«شیردوشی»

چوپان گله را برد به سمت محل دوشیدن شیر.در حال راندن گوسفندان سربلند کرد وبه درختان

مرخ نگاه کرد.

درختان مرخ پای کوه سرشان روبه سمت آسمان بود(مغرور وسربلند بودند).در دلش جایی برای

غصه نماند(حسّ خوبی پیداکرد)

زنان چادر نشین همراه هم درحالیکه دیگچه هایی جهت شیر دوشی روی سرشان بود ،رسیدند.

بعضی از زنان شیرگوسفندهای خودرابرای تجمیع به هم بخشیدند تا نوبتی بعدها باز پس بگیرند.

فردا نوبت چوپان خواهد بود که شیرها را به عنوان دستمزد خود بردارد.

دل چوپان اما مابین زنان بدنبال یار خود می گشت ونشان از او نمی دید.

کجارفت اسمر یار شیرین زبان من؟ چوپان غمگین اینرا گفت وبعد نی خودرا بر لب گذاشت.

باز هم نواخت وآتش بر دل گذاشت.دم نی نواختن بود که ناگهان دست نگهداشت.

سپس آهنگ را به سمت «شش قرصه» شاد بازگرداند.در دل گفت فردا هنوز نیامده ناراحت نباش

نمیدانی ، شاید فردا اسمر را ببینی.در شیردوشی فردا فرصتی پیداکنی که برایش بخوانی.

بخوانی: یار من خوش قد وقامت است.بخوانی اسمر یارمن معشوقه شیرین من است.

چوپان که گله را به برگرداند سربلند کرد ودرختان مرخ را نگاه کرد

درختان مرخ پای کوه سرشان روبه سمت آسمان بود(مغرور وسربلند بودند).

در دلش جایی برای غصه نماند(حسّ خوبی پیداکرد)