Skip to Content

بیماری تب برفکی در بین دام‌های شهرستان مانه و سملقان کنترل شد

بیماری تب برفکی در بین دام‌های شهرستان مانه و سملقان کنترل شد

بیماری تب برفکی در بین دام‌های شهرستان مانه و سملقان کنترل شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مانه و سملقان گفت: بیماری تب برفکی در این شهرستان به طور کامل کنترل شده و طی دو هفته اخیر هیچ دامی به این بیماری مبتلا نشده است.

دکتر ابوالفضل احمدی افزود: طی سال جاری به منظور مبارزه با این بیماری 103 هزار و 629راس دام سبک و سه هزار و 929 راس دام سنگین واکسینه شده اند.

وی تعداد کانون‌های بروز این بیماری در سال جاری در بین دام‌های این شهرستان را 18 کانون بیان کرد و ادامه داد: از این تعداد 14 کانون متعلق به دام سبک و چهار کانون متعلق به دام سنگین بوده است.

احمدی اظهار کرد: بر اثر این بیماری 43 راس دام سبک و 20 راس دام سنگین تلف شدند.

وی در خصوص اسب‌های موجود در این شهرستان نیز اظهار کرد: طی سال گذشته به علت بروز خشکسالی و فقیر شدن مراتع استان تعدادی از اسب‌های این شهرستان به بیماری‌های انگلی مبتلا شدند که در سال جاری هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیماری مشمه یکی از بیماری‌های اختصاص در میان تک سمی‌هاست، توضیح داد: طی سال گذشته به منظور شناسایی این بیماری در بین اسب‌ها 248 مورد تست و در سال جاری 19 مورد تست گرفته شده است.

منبع : ایسنا