تاهانی عامر بانوی تازه مسلمان

تاهانی عامر بانوی تازه مسلمان از کشور مصر دانشمند برجسته ناسا
برای ناسا یک سیستم اندازه گیری پیشرفته را ابداع و آن را مدل سازی کرده ام . در کنار همه ی این ها بخشی از وقت خود را صرف آموزش های مذهبی و زبان عربی به کودکان و جوانان مسلمان در مسجد می کنم...
#حجاب_وقار_است