Skip to Content

تبیین سیاست های لازم برای پیشگیری از ویروس کرونا

شورای معاونین

جلسه اضطراری شورای معاونین با حضور مدیرکل برای تبیین سیاست های لازم برای پیشگیری از ویروس کرونا در مرکز تشکیل شد.