ترنم شبانه

باتوجه به این امر که جامعه ی امیدوار ، سرزنده و بانشاط ، مسیر رشد و پیشرفت راسریعتر و بافراغ خاطر بهتر می پیمایدوازآنجاکه در دنیای کنونی

افراد به دلیل مشغله فکری فراوان دچار افسردگی و خمودگیهای روحی وذهنی میشوند،مسلما موسیقی میتواند ذهن خسته افراد را تسلی بخشد .

  در این برنامه سعی خواهد شد تاباپخش ترانه های مناسب هم به درخواست مخاطبان پاسخ داده شده وهم بستری برای آرامش شبانه آنان فراهم شودتابدینوسیله درحدامکان موجبات رضایت آنان برآورده گردد، نیز برآن خواهیم بود که درلابه لای ترانه ها بااستفاده ازمطالب پندآموزوشنیدنی  بر دانستنیهای شنوندگان بیافزاییم.همچنین سعی خواهدشددرسایت و کانال برنامه ونیزازطریق گزارش هرچه بیش ازپیش بامخاطبان ارتباط برقرارکردد.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده :امیر برهانی
گوینده:علی رضوانی
ارتباطات:علی یزدانی