Skip to Content

تقدیر مدیرکل از کارکنان آرشیو به مناسبت روز کتاب و کتابدار

دانلود

به گزارش روابط عمومی مرکز ، حمید قربانی جم مدیر کل شبکه اترک همزمان با روز کتاب و کتابدارا از کارکنان آرشیو و کتابخانه تقدیر کرد.