Skip to Content

تقدیر مدیرکل محترم مرکز، جناب آقای قربانی جم از پژوهشگران مرکز

شناسه : 349034808

تقدیر و تجلیل مدیرکل مرکز جناب آقای قربانی جم، از پژوهشگران مرکز