تلنگر

هدف از تولید و پخش برنامه تلنگر پرداختن به بلای خانمان سوز اعتیاد و آسیب های اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی آن است.امروزه با پیچیده تر شدن مفهوم اعتیاد و گستردگی و تنوع مواد مخدر و ضرورت آگاه سازی مخاطبان بیش از پیش احساس می شود.استان خراسان شمالی متاسفانه از جمله مناطق است که از این معضل بزرگ صدمات فراوانی خورده است.در این برنامه بر اتقاء دانش خانواده ها و جوانان در مقابله با اسیب های پرداخته خواهد شد     

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده :زهرا حیدری

گزارشگر: علی یزدانی

گوینده : زهرا محمدی

 

تاریخ تولید: 1396