سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

تنوع موشک های بالستیک در ایران - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تنوع موشک های بالستیک در ایران

جمهوری اسلامی اکنون با تنوع بسیاری از موشک های بالستیکی و متفاوت دست یافته است

جمهوری اسلامی اکنون به تنوع بسیاری از موشک های بالستیک نظیر سجیل،عماد ،قدر،خرمشهر ،قیام،ذوالفقار،فاتح،خلیج فارس و هرمز

با بردها و قدرت تخریبهای متفاوت دست یافته استکه بیشتر آنها دقت نقطه داشته یا امکان تعقیب امواج راداری را دارند . نقطه زنی و هدف گیری رادارها امکان تخریب نقاط حیاتی دشمنان مانند انبار مهمات ،فرودگاه ها،ساختمان های حیاتی دولتی ،پله ها ،جاده های اصلی راه آهن ،نیروگاه و..را فراهم می کند.