Skip to Content

تولید 3 موشن گرافیک با رویکرد فعالیت های بسیج

بسیج صدا و سیمای خراسان شمالی با همکاری معاونت فضای مجازی شبکه اترک اقدام به تولید 3 موشن گرافیک بسیج پزشکی استان ، موشن گرافیک بسیج پزشکی کشوری و موشن گرافیک بسیج مهندسین کشاورزی نمود.

این موشن گرافیک ها با رویکرد معرفی طرح های بسیج ، اقدامات بسیج و ...می باشد.

موشن گرافیک بسیج پزشکی استان به مدت 3:30 ،بسیج پزشکی کشوری به مدت 3:22 و موشن گرافیک بسیج مهندسین کشاورزی به مدت 2:48 تولید شده است.

کارگردانی و تهیه کنندگی این تولیدات به عهده علی جنتی است .