حرف حساب

برنامه در قالب مجله ای خبری و تحلیلی هفته ای سه روز در ساعت مناسب و پر شنونده در قالب روزانه 3تا 4آیتم آماده تولیدی
به بررسی و تحلیل اتفاقات و اخبار مهم و معرفی خدمات و دستاوردها در بخشهای مختلف می پردازد. به فراخور موضوعات
برنامه برخی از اوقات با حضور میهمان تلفنی زنده و یا حضور کارشناس در برنامه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
ضرورت زنده بودن برنامه به جهت حضور مجری کارشناس و برقراری پیوند ساختاری بین آیتمها بوده

Loading the player...
عوامل تولید:

مجری کارشناس:امین عربشاهی
تهیه کننده سردبیر: امین عربشاهی

 

تاریخ تولید: 1397