روز قدس روزی است که باید به همه ابر قدرت ها هشدار دهیم