سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

زمانبندی برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایه گذاری استانی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

زمانبندی برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایه گذاری استانی

زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی شرکتهای سرمایه گذاری استانی

با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره خراسان شمالی

نوبت اول 20 اردیبهشت 1400 ساعت 12

شروع نوبت دوم 4 خرداد 1400 ساعت 12

خاتمه نوبت دوم 10 خرداد 1400 ساعت 13