Skip to Content

زن و بازیابی هویت حقیقی

شناسه : 340742120

دانلود

زن و بازیابی هویت حقیقی به قلم مقام معظم رهبری

این کتاب در 6 فصل آمده است. از قول مقام معظم رهبری آمده است که فصل اول ضرورت پرداختن به موضوع زن است. مساله از اساسی ترین مسائل هر جامعه است که امروز در دنیا باید به عنوان بحران زن آن را نام برد و  یکی از اساسی ترین مسائل هر تمدن، هر جامعه و هر کشور است .