سروش سحر

در این برنامه سعی خواهد شد بر اساس فرازهاي دعاي مجیر موضوع برنامه مشخص و با کمک متن و کارشناسان به
موضوع برنامه پرداخته میشود. این برنامه در سحر گاه ماه مبارك رمضان در قالب ایتم هاي: شرح دعاي سحر(آرشیوي)،گزارش از مشاغل
شب کار،دلنوشتها واگویه هاي سحرگاهی مخاطبان،کلام بزرگان متناسب با موضوع برنامه، روایت خوانی وشعر خوانی متناسب با موضوع
برنامه با صداي گوینده آیتم،کارشناسی متناسب با موضوع برنامه، خاطرات سحرخوانی به همراه سحرخوانی کوتاه ازدر راستاي احیاي این
سنت حسنه،استفاده از آوازهاي عرفانی سحرگاهی فضایی معنوي تلاش می کند بستر مناسبی را براي ورود شنوندگان وروزه داران به یک
روز نو در ماه مبارك رمضان فراهم آورد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجید حمزانلویی ، ابراهیم نسیمی

گوینده:علی اکبر رضوانی

گزارشگر سحر:محمد یزدانی

نویسنده: مجید حمزانلویی

گزارشگر مشاغل شبانه: محمد ولیزاده

تاریخ تولید: 1397