سروش سحر

هدف  برنامه :استفاده از ظرفیت ماه مبارك رمضان در ارتقاي باورهاي دینی
خلاصه  برنامه :

در این برنامه سعی خواهد شد سیره زندگی بندگان خدا بر اساس فرازهايی از مناجات 15 گانه امام سجاد(ع) به شرح و تفسیر در ایام ماه مبارک پرداخته شود.

این برنامه در سحر گاه ماه مبارك رمضان در قالب ایتم هاي : شرح مناجات امام سجاد)کارشناس(گزارش از مشاغل
شب کار، دلنوشته ها واگویه هاي سحرگاهی مخاطبان،کلام بزرگان متناسب با موضوع برنامه، روایت خوانی و شعر خوانی متناسب با موضوع برنامه با صداي گوینده،کارشناسی دوم بنا بر شرح یک حدیث، خاطرات سحرخوانی به همراه سحرخوانی کوتاه در راستاي احیاي این سنت حسنه، استفاده از آوازهاي عرفانی سحرگاهی در راستای ایجاد فضایی معنوي سحرگاهی تلاش کرده و بستر مناسبی را براي ورود شنوندگان و روزه داران به یک روز تازه از ماه مبارک رمضان ایجاد نماید.

Loading the player...
عوامل تولید:

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

امین عربشاهی

تهیه کننده

یاسر ولیزاده

گزارشگر

امین عربشاهی

نویسنده

محمد یزدانی

گزارشگر(روستا)

علی اکبر رضوانی

گوینده

 

 

 
تاریخ تولید: 1398