سلام آبادی

این برنامه، برنامه ای است ترکیبی که به صورت مستند روایی،ضبط و پخش می گردد. برنامه به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی و بومی روستا می پردازد. هر روستا نسبت به موقعیت جغرافیایی خاص خود، اقتضائات قابلیتها و ویژگی هایی دارد که توجه به آنها در ساخت برنامه نیازمند پژوهش قبل از تصویربرداری است. از پوشش و گویش محلی روستا و همینطور نواها، نغمه ها و موسیقی بومی که از ضروریات برنامه های روستاست پرداخته می شود. که روستاها بخشهایی مهم و با اصالت از جامعه در زمینه پاسداشت آیین ها و فرهنگ های سنتی هستند که توجه به این مهم توجه به فرهنگ اصیل جامعه و جلوگیری از استحاله فرهنگی است. در این برنامه به وجه تمایز هر روستا پرداخته می شود وبه مساله اقتصادی در روستا و ارتقاء معیشت مردم روستا توجه می شود. در این برنامه سعی خواهد شد به پیشرفت روستا نسبت به گذشته و برنامه ریزی و پوشش نقاط ضعف و قوت و برای آینده نیزتوجه گردد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده:علی میرقراچولو

تدوینگر:محمد اسپگی

تصویربردار: محمداسپگی سیدجلال میرزایی

 

 

مجری:صالحی ـ ولی زاده

نویسنده:میرقراچولو ـ صالحی

وله و ویدئو گرافیک:محمد اسپگی